Generalforsamling

Den årlige

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-maj måned. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
  3. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forenings- og kursusvirksomhed.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt. Herunder drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år.

På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af medlemmerne på valg, således at der på lige årstal vælges 2 og på ulige vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling. Valgperioden for suppleanterne er 1 år.

Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger. 

 

KONTAKT


Kreativt Håndværk - Egense Husflid
Skolebakken 8, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Mail: kreativt.haandvaerk@sydfyn.husflid.dk

CVR: 15437073


Medlem af Fora