Vedtægter for Kreativt Håndværk - Egense Husflid

§ 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Kreativt Håndværk - Egense Husflid med hjemsted i Svendborg kommune.

§ 2 Landsorganisation. Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora.

§ 3 Formål. Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid gennem folkeoplysende virksomhed samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

§ 4 Virksomhed. Formålet søges opnået gennem kurser, aktiviteter og inspiration.

§ 5 Medlemmer. Medlem af foreningen er man, hvis man kan tilslutte sig foreningens formål og har betalt kontingent for det gældende år.

Alle enkeltpersoner over 18 år kan blive medlem på ovennævnte betingelser og skal således betale selvstændigt kontingent. Børn under 18 år er med på forældres medlemsskab

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 6 Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

Det er bestyrelsens opgave at:

 1. Udarbejde program for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed.
 2. Ansætte og afskedige en skoleleder.
 3. Udarbejde budget og regnskab.
 4. Føre fortegnelse over foreningens ejendele og evt. holde disse forsikret mod tyveri og brand

§ 7 Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-maj måned. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller annoncering mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.
 3. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for forenings- og kursusvirksomhed.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt. Herunder drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år.

På den årlige generalforsamling er skiftevis 2 og 3 af medlemmerne på valg, således at der på lige årstal vælges 2 og på ulige vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder 1. suppleanten på pladsen indtil næste generalforsamling. Valgperioden forsuppleanterne er 1 år. Revisorerne vælges for 2 år, således at der vælges 1 hvert år.

Revisorsuppleanten vælges for 1 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Hvert medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Medlemmerne er valgbare til bestyrelsen. Almindelig stemmeflertal er gældende ved alle afstemninger.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

§ 9 Skoleleder. Bestyrelsen ansætter og afskediger en skoleleder og fastsætter dennes løn og arbejdsvilkår. Skolelederen er ansvarlig over for bestyrelsen og myndighederne. Skolelederen har den administrative, regnskabsmæssige og pædagogiske ledelse af kursusvirksomheden for børn og voksne i henhold til Folkeoplysningsloven. Skolelederen udarbejder undervisningstilbud i henhold til programmet og træffer de fornødne aftaler med lærerne.

§ 10 Regnskab. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 11 Deltagerindflydelse. Deltagere i kursusvirksomheden orienteres om foreningens virksomhed og om muligheden for at øve indflydelse på ledelsen som medlem af foreningen. Der gives desuden mulighed for, at kursisterne kan vælge et ekstra medlem til bestyrelsen for et år ad gangen.

§ 12 Vedtægtsændringer (Lovændring). Vedtægterne kan ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

§ 13 Nedlæggelse af foreningen. Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første. Stk. 2. Med henblik på at sikre overholdelse af formalia i forbindelse med foreningens lukning, herunder placering/forbrug af eventuelt overskydende midler mv., skal Fora orienteres senest i forbindelse med indkaldelsen til den første generalforsamling, hvor nedlæggelsen skal til afstemning.

§ 14 Anvendelse af foreningens ejendom. Ved nedlæggelse af foreningen overgår eventuelle aktiver til Fora, eller til Dansk Husflidsselskab mindefond, hvor de kan anvendes til støtte for andre husflidsforeninger. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver mellem de nævnte formål. Således vedtaget på generalforsamling den 10. marts 2015. Lovene er sendt til FORA og Folkeoplysningsudvalget

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen 19/3-2019Kreativt Håndværk - Egense Husflid
Skolebakken 8, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Mail: kreativt.haandvaerk@sydfyn.husflid.dk

CVR: 15437073


Medlem af Fora